EduPark

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna sp. z o.o.

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk

tel. +48 58 740 42 38

edupark@strefa.gda.p

Jak do nas trafić / Parking

lineV

DZIAŁALNOŚĆ WSTRZYMANA:

Szczegóły…

REGULAMIN 
EduPark - Centrum Edukacji Dla Dzieci i Młodzieży GPN-T

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. EduPark - Centrum Edukacji dla Dzieci i Młodzieży (zwane dalej „EduPark”) prowadzone przez Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną z o.o. z siedzibą w Sopocie jest interaktywną pracownią, znajdującą się w budynku Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego, służącą nauce poprzez zabawę, sfinansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013, Poddziałania 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych. Centrum Edukacji.
 2. EduPark jest czynny w dni wskazane na stronie internetowej edupark.gpnt.pl.
 3. Oferta EduParku, w szczególności warsztatów edukacyjnych, skierowana jest do osób w wieku od 4 lat do 12 lat wraz z opiekunami. Z uwagi na używanie w salach dydaktycznych EduParku substancji chemicznych dzieci poniżej 4 roku życia nie mogą być uczestnikiem warsztatów. W salach dydaktycznych mogą przebywać wyłącznie uczestnicy biorący udział w warsztatach wraz z opiekunami.
 4. Osoby w wieku do 16 lat oraz zorganizowane grupy powyżej 13 osób mogą przebywać na terenie EduParku wyłącznie z pełnoletnimi opiekunami, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Dane opiekuna zorganizowanej grupy należy wskazać przy rezerwacji, o której mowa w pkt 5 Regulaminu.
 5. Warunkiem wejścia do EduParku lub uczestnictwa w warsztatach zorganizowanej grupy powyżej 13 osób jest (oprócz nabycia biletów) uprzednia rezerwacja, dokonywana telefonicznie bądź drogą email biuro@edupark.gpnt.pl oraz zapoznanie się z regulaminem EduParku potwierdzone własnoręcznym podpisem przez opiekuna grupy zorganizowanej najpóźniej w dniu wizyty w placówce.
 6. Opiekun grupy zorganizowanej jest zobowiązany do zapoznania uczestników z zasadami dotyczącymi zajęć edukacyjnych, przed przybyciem do EduParku.
 7. Ze stanowisk znajdujących się na wystawie interaktywnej EduParku należy korzystać zgodnie z informacjami zawartymi na W razie braku instrukcji przy danym stanowisku lub wątpliwości co do sposobu korzystania ze stanowiska należy uzyskać informacje od personelu EduParku. EduPark nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania ze stanowisk.
 8. Wszelkie zniszczenia, awarie i uszkodzenia stanowisk oraz sprzętu i szkła laboratoryjnego należy niezwłocznie zgłaszać personelowi EduParku.
 9. EduPark zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji stanowisk, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Wyłączenie części stanowisk nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.
 10. Podczas warsztatów w salach dydaktycznych uczestnicy zobowiązani są postępować zgodnie z wytycznymi edukatora prowadzącego zajęcia. Podczas zajęć edukacyjnych zabrania się jedzenia i picia. Bezwzględnie nie wolno brać do ust żadnych substancji i przedmiotów znajdujących się na stanowisku warsztatowym. Substancje chemiczne wolno dotykać lub wąchać jedynie za zgodą prowadzącego zajęcia. Po zakończeniu zajęć należy dokładnie umyć ręce.
 11. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie lub członków zorganizowanych grup oraz za bezpieczeństwo tych osób odpowiadają ich opiekunowie, którzy są zobowiązani do ciągłej obecności w pomieszczeniu z podopiecznymi.
 12. Zabrania się:
  1. wynoszenia elementów stanowisk poza teren EduParku oraz przenoszenia elementów stanowisk na inne stanowiska, a także wynoszenia wyposażenia z sal dydaktycznych EduParku;
  2. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia, zaśmiecania terenu EduParku, wnoszenia na teren EduParku niebezpiecznych przedmiotów,
  3. wprowadzania zwierząt,
  4. wnoszenia i spożywania artykułów spożywczych i napojów na halę wystawienniczą EduParku oraz do sal dydaktycznych (wyjątek stanowią dzieci na specjalnej diecie, ale należy uprzedzić o takim fakcie personel EduParku).
 13. Wierzchnie okrycia, plecaki, torby należy zostawić w szatni lub szafkach zamykanych na klucz (do korzystania z szafek niezbędne jest posiadanie monety o nominale 2 zł). Odbiór rzeczy pozostawionych w szafce w przypadku zaginięcia klucza jest możliwy po uiszczeniu opłaty w kwocie 10 zł oraz po uprawdopodobnieniu praw do znajdujących się w niej przedmiotów.
 14. EduPark nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jego terenie oraz w szafkach.
 15. Na teren EduParku zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.
 16. Jednorazowo na hali wystawienniczej EduParku może przebywać maksymalnie 60 osób. W przypadku osiągnięcia tej liczby, personel EduParku może czasowo wstrzymać wstęp do EduParku. Powyższy limit nie dotyczy osób przebywających w salkach EduParku i szatni.
 17. Liczba miejsc w grupach warsztatowych jest ograniczona i przy zajęciach EduMini i EduLekcje dla grup zorganizowanych wynosi do 25 osób. O przyjęciu na pozostałe warsztaty i imprezy dodatkowe decyduje wcześniejsza rezerwacja (jeśli wymagane) bądź kolejność zgłoszeń.

BILETY:

 1. Opłata za bilet wstępu na wystawę interaktywną EduParku wynosi 5 zł za bilet normalny i 3 zł za bilet ulgowy. Bilety w cenie 3 zł przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom do 26 roku życia, emerytom i rencistom po okazaniu stosownej legitymacji uprawniającej do otrzymania zniżki.

  Wstęp na wystawę interaktywną EduParku jest bezpłatny dla:

  1. dla dzieci poniżej 4 roku życia,
  2. dwóch opiekunów na każde 10 dzieci uprzednio zarezerwowanej grupy zorganizowanej
  3. osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  4. jednego opiekuna towarzyszącego dziecku niepełnosprawnemu do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 2. Pobierane są dodatkowe opłaty za:
  1. warsztaty EduLekcje i EduMini, prowadzone dla grup zorganizowanych (powyżej 13 osób) w wysokości 10 zł od dziecka, oraz 5 zł od każdego opiekuna ponad dwóch opiekunów na każde 10 dzieci uprzednio zarezerwowanych grup zorganizowanych. Warsztaty mogą zostać przeprowadzone także dla grup zorganizowanych, które liczą mniej niż 13 osób, pod warunkiem wniesienia opłaty jak za grupę 13 osób,
  2. Warsztaty Rodzinne, w wysokości 15 zł od dziecka oraz 5 zł od opiekuna, w cenę Warsztatów Rodzinnych wliczone jest zwiedzanie wystawy interaktywnej.
 3. Opłata za Warsztaty Rodzinne dla osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia wynosi 12 zł, wstęp na warsztaty dla jednego opiekuna osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia jest bezpłatny pod warunkiem okazania pracownikowi EduParku do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności.
 4. Rodzina posiadająca Kartę Dużej Rodziny ma prawo do zakupu biletu wstępu do EduParku w cenie 5 zł za całą rodzinę oraz za warsztaty Rodzinne w wysokości 12 zł od każdego dziecka i bezpłatnego wstępu dla jednego opiekuna. Warunkiem uzyskania zniżki jest przedstawienie przez każdego członka rodziny pracownikowi EduParku do wglądu Karty Dużej Rodziny.
 5. Możliwe jest również pobieranie dodatkowych opłat za inne warsztaty i imprezy okolicznościowe biletowane.
 6. EduPark może wprowadzać zniżki dla stałych klientów, swoich partnerów oraz zniżki sezonowe na bilety wstępu, których zakres i czas trwania będzie dostępny na stronie internetowej EduParku oraz w cenniku znajdującym się przy wejściu do EduParku.
 7. W szczególnie uzasadnionych przypadkach Dyrektor Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego może udzielić dodatkowej zniżki albo zwolnić z opłat za bilety lub z tytułu udziału w warsztatach. Zdanie 1 stosuje się tylko na umotywowany wniosek odwiedzającego, złożony na co najmniej 7 dni przed planowanym dniem wizyty w EduParku.
 8. Zakup biletu wstępu, bądź uczestnictwa w warsztatach w EduParku jest równoznaczny z akceptacją powyższego regulaminu.
 9. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U z 2016.,poz.922) osoba podająca dane niezbędne do dokonania rezerwacji na atrakcje w EduParku wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Pomorska Strefę Ekonomiczną sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie (administrator danych osobowych), której własnością jest EduPark na potrzeby rezerwacji i sprzedaży biletów oraz uczestnictwa w atrakcjach EduParku, a także udziału w programie lojalnościowym, określonym odrębnym regulaminem. Każda z ww. osób ma prawo uzyskania informacji na temat jej danych osobowych przetwarzanych przez administratora danych osobowych, jak również do ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także wystąpienia z pisemnym i umotywowanym żądaniem zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację. Dane osobowe nie są przetwarzane w celach marketingowych oraz nie są przekazywane innym podmiotom. Podanie danych osobowych jest konieczne do rezerwacji oraz uczestnictwa w atrakcjach w EduParku. Podanie danych osobowych na potrzeby programu lojalnościowego warunkuje udział w tym programie. W przypadku osoby nie mającej pełnej zdolności do czynności prawnych, zgodę na przetwarzanie jej danych osobowych wyraża opiekun prawny.
 10. Osoby wchodzące na teren EduParku akceptują fakt, iż wstęp jest jednoznaczny z udzieleniem zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku oraz osób znajdujących się pod ich opieką w związku z wizytą w EduParku.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2017 r. do odwołania.
 2. Regulamin udostępniony jest w Recepcji EduParku oraz na jego stronie internetowej.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.
 4. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez ogłoszenie w Recepcji EduParku oraz na jego stronie internetowej.
 5. Załącznikami do niniejszego regulaminu są:
  1. Regulamin Imprezy Urodzinowej w EduParku
  2. Regulamin programu stałego klienta EduParku
  3. Regulamin programu stałego klienta EduParku dla klas szkolnych
  4. Zasady obowiązujące przy realizacji voucherów w EduParku Centrum Edukacji dla Dzieci i Młodzieży Gdańskiego Parku Naukowo-Technologicznego

 

Regulamin EduParku od 9.2017- wersja do druku

Regulamin Imprezy urodzinowej w EduParku od 09.2016 - wersja do druku

Regulamin programu stałego klienta EduParku od 9.2017 - wersja do druku

Regulamin programu stałego klienta EduParku dla klas szkolnych od 9.2017 - wersja do druku

Zasady obowiązujące przy realizacji voucherów od 9.2017 - wersja do druku