EduPark

Gdański Park Naukowo-Technologiczny
Pomorska Specjalna Strefa
Ekonomiczna sp. z o.o.

ul. Trzy Lipy 3, 80-172 Gdańsk
tel. (58) 739-61-47
tel. +48 533-222-603

biuro@edupark.gpnt.pl

Jak do nas trafić / Parking

lineV

GODZINY OTWARCIA:

Od poniedziałku
do piątku
08:00 - 16:00
Sobota 09:30 - 16:00
Niedziela nieczynne

REGULAMIN 
EduPark - Centrum Edukacji Dla Dzieci i Młodzieży GPN-T

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. EduPark - Centrum Edukacji dla Dzieci i Młodzieży (zwane dalej „EduPark”) jest interaktywną pracownią, znajdującą się w budynku Gdańskiego Parku Naukowo–Technologicznego, służącą nauce poprzez zabawę, sfinansowaną w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego 2007-2013, Poddziałania 1.5.1. Infrastruktura dla rozwoju firm innowacyjnych. Centrum Edukacji.

 2. EduPark jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty
  w godzinach od 9.30 do 16.00. EduPark jest nieczynny w niedzielę oraz w inne dni wskazane na stronie internetowej EduPark.

 3. Oferta warsztatów edukacyjnych skierowana jest w szczególności do osób w wieku od 4 lat
  do 12 lat. wraz z opiekunami.

 4. Osoby w wieku do 16 lat oraz zorganizowane grupy powyżej 15 osób mogą przebywać
  na terenie EduParku wyłącznie z pełnoletnimi opiekunami, którzy ponoszą za nie pełną odpowiedzialność. Dane opiekuna zorganizowanej grupy należy wskazać przy rezerwacji,
  o której mowa w pkt 5 Regulaminu.

 5. Warunkiem wejścia do EduParku lub uczestnictwa w warsztatach zorganizowanej grupy powyżej 15 osób jest (oprócz nabycia biletów) uprzednia rezerwacja, dokonywana telefonicznie bądź drogą email biuro@edupark.gpnt.pl.

 6. Ze stanowisk znajdujących się w EduParku należy korzystać zgodnie z informacjami zawartymi na W razie braku instrukcji przy danym stanowisku lub wątpliwości co do sposobu korzystania ze stanowiska należy uzyskać informacje od personelu EduPark. EduPark nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zdarzenia wynikłe z niestosowania się do zaleceń lub niewłaściwego korzystania ze stanowisk.

 7. Wszelkie zniszczenia, awarie i uszkodzenia stanowisk należy niezwłocznie zgłaszać personelowi EduParku.

 8. EduPark zastrzega sobie prawo do wyłączenia z eksploatacji stanowisk, które uległy awarii, uszkodzeniu lub zniszczeniu. Wyłączenie części stanowisk nie stanowi podstawy do zwrotu całości lub części opłaty za bilet.

 9. Za szkody spowodowane przez osoby niepełnoletnie lub członków zorganizowanych grup oraz za bezpieczeństwo tych osób odpowiadają ich opiekunowie.

 10. Zabrania się:
  1. wynoszenia elementów stanowisk poza teren EduParku oraz przenoszenia elementów stanowisk na inne stanowiska,
  2. niszczenia jakichkolwiek elementów wyposażenia,
  3. zaśmiecania terenu EduParku,
  4. wnoszenia na teren EduParku niebezpiecznych przedmiotów,
  5. wprowadzania zwierząt,
  6. wnoszenia artykułów spożywczych na halę wystawienniczą EduParku oraz do salek dydaktycznych (wyjątek stanowią dzieci na specjalnej diecie, ale należy uprzedzić
   o takim fakcie personel EduParku).

 11. Wierzchnie okrycia,  plecaki,  torby  należy  zostawić  w  szatni lub szafkach  zamykanych 
  na  klucz  (do  korzystania  z  szafek  niezbędne jest posiadanie monety o nominale 2 zł).

 12. EduPark nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jego terenie oraz w szafkach.

 13. Odbiór rzeczy pozostawionych w szafce w przypadku zaginięcia klucza jest możliwy
  po uiszczeniu opłaty w kwocie 10 zł oraz po uprawdopodobnieniu praw do znajdujących się
  w niej przedmiotów.

 14. Na teren EduParku zabrania się wstępu osobom, których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 15. Jednorazowo na hali wystawienniczej EduParku może przebywać maksymalnie 60 osób.
  W przypadku osiągnięcia tej liczby, personel EduParku może czasowo wstrzymać wstęp
  do EduParku. Powyższy limit nie dotyczy osób przebywających w Salkach EduParku i szatni.

 16. Opłata za bilet wstępu do EduParku wynosi 5 zł za bilet normalny i 3 zł za bilet ulgowy. Bilety w cenie 3 zł przysługują dzieciom i młodzieży szkolnej, studentom, emerytom i rencistom
  po okazaniu stosownej legitymacji uprawniającej do otrzymania zniżki. Wstęp do EduParku dla dzieci poniżej 4 roku życia, opiekunów uprzednio zarejestrowanych grup powyżej 15 osób oraz osób z orzeczeniem o niepełnosprawności i jednemu opiekunowi towarzyszącemu dziecku niepełnosprawnemu do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności jest bezpłatny.

 17. Pobierane są dodatkowe opłaty za:
  1. warsztaty EduLekcje i EduMini, prowadzone dla grup zorganizowanych (powyżej 15 osób ) w wysokości 10 zł od osoby. Warsztaty mogą zostać przeprowadzone także dla grup, które liczą mniej niż 15 osób, pod warunkiem wniesienia opłaty jak za grupę 15 osób
  2. Warsztaty Rodzinne, w wysokości 13 zł od dziecka oraz 5 zł od opiekuna, w cenę Warsztatów Rodzinnych wliczone jest zwiedzanie wystawy interaktywnej.
   Opłata za warsztaty dla osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia wynosi 10 zł oraz dla jednego opiekuna osoby niepełnosprawnej do 16 roku życia wstęp na warsztaty jest bezpłatny pod warunkiem okazania pracownikowi EduParku do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności. 
 18. Rodzina posiadająca Kartę Dużej Rodziny ma prawo do zakupu biletu wstępu do EduParku
  w cenie 5 zł za całą rodzinę oraz za warsztaty Rodzinne w wysokości 10 zł od każdego dziecka i bezpłatnego wstępu dla jednego opiekuna. Warunkiem uzyskania zniżki jest przedstawienie przez każdego członka rodziny pracownikowi EduParku do wglądu Karty Dużej Rodziny.

 19. Możliwe jest również pobieranie dodatkowych opłat za inne warsztaty i imprezy okolicznościowe biletowane.

 20. Liczba miejsc w grupach warsztatowych jest ograniczona i przy zajęciach EduMini i EduLekcje dla grup zorganizowanych wynosi do  25  osób. O przyjęciu na  pozostałe warsztaty i  imprezy dodatkowe  decyduje wcześniejsza rezerwacja (jeśli wymagane) bądź kolejność zgłoszeń.

 21. EduPark może wprowadzać zniżki dla swoich partnerów oraz zniżki sezonowe na bilety wstępu, których zakres i czas trwania będzie dostępny na stronie internetowej EduParku
  oraz w cenniku znajdującym się przy wejściu do EduParku.

 22. Zakup biletu wstępu, bądź uczestnictwa w warsztatach w EduParku jest równoznaczny
  z akceptacją powyższego regulaminu.

 23. Osoby wchodzące na teren EduParku akceptują fakt, iż wstęp jest jednoznaczny
  z udzieleniem zgody na nieodpłatne nagrywanie, fotografowanie, filmowanie lub dokonywanie innego rodzaju zapisu ich wizerunku oraz osób znajdujących się pod ich opieką w związku
  z wizytą w EduParku. 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.09.2016 r. do odwołania.

 2. Regulamin udostępniony jest w Recepcji EduParku oraz na jego stronie internetowej.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu.

 4. Zmiana niniejszego Regulaminu zostanie podana do wiadomości poprzez ogłoszenie
  w Recepcji EduParku oraz na jego stronie internetowej.

REGULAMIN EduPark od 09.2016 - wersja do druku

Regulamin EduParku od 09.2017 - wersja do druku

Regulamin Imprezy urodzinowej w EduParku od 09.2016 - wersja do druku

Regulamin programu stałego klienta EduParku od 9.2017 - wersja do druku

Regulamin programu stałego klienta EduParku dla klas szkolnych od 9.2017 - wersja do druku

Zasady obowiązujące przy realizacji voucherów od 9.2017 - wersja do druku